Wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ul. Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 20 lutego 2023 r.
Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice o godz. 16.00.
Uwagi do projektu planu można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r.

Konsultacje – zmiana fragmentu planu Bieńkowice ul. Myśliwska

Ruszają konsultacje społeczne dla projektu zmiany fragmentu planu miejscowego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej.

Możesz mieć wpływ na zapisy planu dla tego obszaru, biorąc udział w konsultacjach społecznych.
W konsultacjach może wziąć udział każdy!
W ramach konsultacji prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej w zakładce „KONSULTACJE”

W trakcie konsultacji odbędą się również: spacer badawczy i warsztaty. Do współpracy zaproszeni zostaną zewnętrzni eksperci z dziedziny planowani przestrzennego oraz ochrony środowiska.