Wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ul. Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 20 lutego 2023 r.
Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice o godz. 16.00.
Uwagi do projektu planu można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r.

Termin kolejnego spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu miejscowego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach

W ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dnia 21.07.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie w terenie z mieszkańcami i zainteresowanymi tematyką zmiany planu przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

Na kolejne spotkanie warsztatowe zapraszamy do Urzędu Gminy w poniedziałek 03.10.2022 r. na godzinę 16.00

Odwołanie spotkania w dniu 11.08.2022 r.

W związku z prośbami mieszkańców o przesunięcie terminu spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach, które miało odbyć się w Urzędzie Gminy dnia 11.08.2022 r. o godz. 16.00, informujemy, iż spotkanie to zostało odwołane. Informacja o kolejnym wyznaczonym terminie spotkania zostanie opublikowana po jego ustaleniu.

Spotkania w ramach poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany planu miejscowego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach

W związku z kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”,  informujemy o terminach kolejnych spotkań z mieszkańcami i zainteresowanymi tematyką zmiany planu przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

Pierwsze spotkanie – spacer badawczy – odbędzie się w czwartek 21.07.2022 r. o godz. 17.00 przy
ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.

Na kolejne spotkanie zapraszamy do Urzędu Gminy w dniu 11.08.2022 r. o godzinie 16.00.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali zewnętrzni eksperci z dziedziny planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie dotyczy projektu zmiany studium , do którego Rada Gminy Krzyżanowice przystąpiła Uchwałą Nr XXIX/70/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Wyłożenie będzie trwało w terminie od 30.05.2022 do 30.06.2022 r.

Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 30.06.2022 r. w Urzędzie Gminy, w sali nr 8 o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu zmiany studium można składać w terminie do 22.07.2022 r.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w godzinach pracy Urzędu

lub na stronie BIP : Ogłoszenie o wyłożeniu wraz z załącznikami

Folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego

W zakładce „do pobrania” opublikowano folder informacyjny na temat hodowli bydła mięsnego w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją opracowaną przez prof. dr hab. inż. arch. Piotra Herbuta oraz dr hab. inż. Sabinę Angrecką, prof. URK.

Wyniki ankiety

W zakładce konsultacje społeczne – opublikowane zostały wyniki ankiety opracowanej w ramach konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.