Dokumenty planistyczne w trakcie opracowania

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO

  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmujący teren położony w sołectwie Bieńkowice;
  • projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmujący teren położony w sołectwie Bolesław;
  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, obejmujący teren w sołectwie Tworków;

PROJEKTY ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO