Wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ul. Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 20 lutego 2023 r.
Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice o godz. 16.00.
Uwagi do projektu planu można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r.