Wyłożenie do publicznego wglądu

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie dotyczy projektu zmiany studium , do którego Rada Gminy Krzyżanowice przystąpiła Uchwałą Nr XXIX/70/2020 z dnia 27 października 2020 r.

Wyłożenie będzie trwało w terminie od 30.05.2022 do 30.06.2022 r.

Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 30.06.2022 r. w Urzędzie Gminy, w sali nr 8 o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu zmiany studium można składać w terminie do 22.07.2022 r.

Z projektem zmiany studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w godzinach pracy Urzędu

lub na stronie BIP : Ogłoszenie o wyłożeniu wraz z załącznikami