Strona główna

Niniejsza strona internetowa ma na celu przybliżenie mieszkańcom tematyki planowania przestrzennego oraz przeprowadzenia poszerzonych konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne w gminie to proces, w którym podejmuje się decyzje o kierunkach rozwoju gminy poprzez sposób zagospodarowania terenów.

Decyzje te muszą godzić potrzeby wszystkich zainteresowanych stron i uwzględniać uwarunkowania wynikające z charakteru istniejącej zabudowy, ochrony przyrody i ochrony zabytków.

Dzięki planowaniu przestrzennemu możemy kontrolować sposób i  kierunek zmiany  naszego otoczenia, tak aby zapewnić mieszkańcom jak najlepszą przestrzeń do życia. Planowanie przestrzennego pozwala regulować kwestie z zakresu komunikacji, ochrony środowiska, ochrony zabytków, możliwość sposobu przeznaczenia i zagospodarowania działek

O PLANIE I STUDIUM

Dokumenty planistyczne to

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego („studium uwarunkowań”)
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego („plan miejscowy”)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ:

 • promuje gminę
 • zawiera informacje ogólne dotyczące zagospodarowania terenu gminy
 • określa, które tereny mogą zostać zabudowanie i w jaki sposób, a które nie, oraz które tereny należy chronić
 • jest dokumentem nadrzędnym dla ustaleń planów miejscowych, ale nie jest aktem prawa miejscowego
 • obejmuje teren całej gminy

PLAN MIEJSCOWY:

 • jest uszczegółowieniem studium
 • określa sposób zagospodarowania danego terenu ( np. pod zabudowę mieszkaniową, usługową, drogi ) oraz parametry takie jak np. wysokość zabudowy
 • jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę
 • jest aktem prawa miejscowego
 • może obejmować teren całej gminy lub jej część, nawet pojedynczą działkę.

równocześnie:

 • pozwala uniknąć przykrych niespodzianek, ponieważ określa zasady zagospodarowania naszego sąsiedztwa
 • chroni tereny zieleni przed zabudową
 • chroni przestrzeń zarówno przed nadmiernym za­gęszczeniem, jak i rozpraszaniem zabudowy
 • pozwala chronić zabytki i ich otoczenie.

Plan miejscowy składa się z 2 części:

 1. rysunku planu –  „mapy”.
 2. tekstu planu –  treść uchwały

Rysunek planu – mapa – podzielony jest na obszary, które mogą obejmować jedną działkę, jej część lub większy obszar np. kilka działek .

Legenda na rysunku planu wyjaśnia wszystkie użyte na rysunku oznaczenia.

Każdy obszar na rysunku planu posiada oznaczenie literowo cyfrowe składajcie się z;

 • symbolu jednostki w której jest zlokalizowany np. „D” to Krzyżanowice,
 • numeru porządkowego np. 38
 • oraz symbolu przeznaczenia np. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Bardzo istotne są też wrysowane na mapie  linie zabudowy, które określają w jakim miejscu może powstać budynek.

W tekście planu opisane są ogólne zasady, dotyczące całego obszaru planu oraz szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych terenów określonych na rysunku.

W tekście planu można odnaleźć ustalenia dla danego terenu odnajdując odpowiednie oznaczenie  jakie zostało przypisane dla danego obszaru na mapie i tak np. symbol „D 38 MN” odczytujemy „D – jednostka Krzyżanowice, 38 – numer porządkowy, MN – symbol przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

W tekście planu znajdują się konkretne zapisy (ustalenia) dla  każdego tak wyznaczonego obszaru na rysunku planu.

Znajdziemy tu zapisy jaką część działki można zabudować, jaki spadek dachu należy zaprojektować, lub jaką część działki musi zajmować zieleń.

Strona internetowa zrealizowana została w ramach projektu pn.: Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.