Ogłoszenie Wójta Gmina Krzyżanowice.

Ogłoszenie Wójta Gmina Krzyżanowice o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej.